برگزاری مجمع عمومی سالانه و انتخابات شورای اجرایی انجمن معلمان فیزیک استان همدان - 1396/03/07