برگزاری مجمع عمومی سالیانه انجمن فیزیک استان مرکزی 1396/3/3 - 1396/03/06