برگزاری نشست نقد و بررسي كتاب نونگاشت كتاب فيزيك ٢ پايه يازدهم توسط انجمن معلمان فیزیک تهران - 1396/03/06

انجمن شهر تهران نشست نقد و بررسي كتاب نونگاشت كتاب فيزيك ٢ پايه يازدهم را امروز در مركز مطالعات درسي از ساعت ٩/٣٠ الي ١٣ با حضور دبيران فيزيك برگزار كرد. دو فصل از اين كتاب بصورت صفحع به صفحه به تعامل و مشاركت همكاران شركت كننده مورد بررسي قرار گرفت و پيشنهاداتي نيز مطرح گرديد. همچنين ازمايشاتي از سوي دو نفر از اعضاي شوراي اجرايي طراحي  و در اين نشست انجام شد. در پايان گواهي خضور از سوي رئيس اين مركز به شركت كنندگان اعطا گرديد.