برگزاری همایش دانش آموزی یک روز با فیزیک و جلسه هم اندیشی شورای اجرایی و موسسین انجمن فیزیک استان بوشهر - 1395/12/01

جلسه هم اندیشی شورای اجرایی و موسسین انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان بوشهر با معاونین متوسطه و پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر برگزار و پیرامون مسایل مختلف تبادل نظر شد.

همچنین همایش دانش آموزی یک روز با فیزیک در شهر بوشهر توسط انجمن فیزیک این استان نیز با حضور دانش آموزان این استان برگزار گردید.

برای همکاران نیز اردوی یک روزه بازدید از کوه نمکی جاشک مخصوص اعضای انجمن تدارک دیده شد.