آئین نامه شورای اجرایی اتحادیه - 1395/01/18

آئین نامه شورای اجرایی اتحادیه


 

در تاریخ 81/12/15 و 81/12/16 در چهارمین و پنجمین نشست اعضای شورای اجرایی آیین نامه اجرایی اتحادیه در ۱۴ ماده و ۱۲ تبصره به تصویب رسید. 

ماده۱: به منظور حسن اداره امور شورای اجرایی اتحادیه انجمنهای علمی – آموزشی معلمان فیزیک کشور که از این پس شورا نامیده میشود، آیین نامه اجرایی زیر تنظیم گردید. 

ماده۲: جلسات شورا حداقل هر سه ماه یک بار در دفتر اتحادیه یا در یکی از استانها با تصویب شورا تشکیل میگردد. 
تبصره ۲-۱: تشکیل جلسات فوق العاده به پیشنهاد و دعوت رئیس اتحادیه یا با درخواست ۴ نفر از اعضای شورا یا با درخواست بازرس انجام میگیرد. 
ماده۳: شرکت اعضای شورا در جلسات شورا الزامی است. 

ماده۴: تقویم زمانی تشکیل جلسات موضوع ماده۲ در اولین جلسه سال تدوین و به استانها ابلاغ میشود و برای هر جلسه دعوتنامه خاصی ارسال خواهد شد. 

ماده۵: در اجرای ماده ۷ اساسنامه اتحادیه در اولین جلسه شورای اجرایی در هر سال حق عضویت اعضاء اتحادیه تعیین میگردد. 
تبصره ۵-۱: شورا میتواند با توجه به تبصره ۱ ماده ۷ اساسنامه مقداری از حق عضویت بعضی از اعضاء را تخفیف دهد. 

ماده۶: شورا موظف است با همکاری وزارت متبوع و با استفاده از منابع نیروی انسانی خود و دانشگاهها و مؤسسات علمی پژوهشی به انجام تحقیقات در آموزش فیزیک و یا برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت یا اموری که شورا تصویب میکند، مبادرت ورزد. 
تبصره۶-۱: شورا موظف است دوره های آموزشی و آزمایشگاهی کوتاه مدتی را که ضروری میداند به وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد کند تا در استانها برای دبیران اجرا گردد. 
تبصره۶-۲: اتحادیه میتواند بعضی از دوره های کوتاه مدت را به انجمنها محول نماید و انجمنها پس از اجرای دوره درصدی از درآمد حاصل از دوره را به حساب اتحادیه پرداخت نماید. 
تبصره۶-۳: شورا می تواند با هزینه اتحادیه، چاپ بعضی از تألیفات انجمنهای علمی – آموزشی را انجام داده و درصدی از سود حاصل را براساس قرارداد به حساب اتحادیه واریز نماید. 
تبصره۶-۴: شورا میتواند تألیف و چاپ بعضی از انتشارات خود را به انجمنهای علمی – آموزشی واگذار نماید. 
تبصره ۶-۵: آییننامه اجرایی چاپ و تألیف را کمیته علمی مشخص مینماید. 

ماده۷: شورا موظف میگردد با سازمان پژوهش و برنامه ریزی کتب درسی مکاتبه و ارتباط برقرار نماید و شورا با هماهنگی رئیس اتحادیه میتواند نظرات اصلاحی خود را در مورد کتب درسی علوم ابتدائی، راهنمایی و کتابهای فیزیک دبیرستان و پیش دانشگاهی به سازمان آموزش و پرورش ارائه نماید. 
تبصره ۷-۱: شورا میتواند یک نفر را به عنوان نماینده و رابط اتحادیه در دفتر تألیف کتب درسی، انتخاب و معرفی نماید. 

ماده۸: سقف هزینه های جاری اتحادیه هر سال در اولین جلسه تعیین میشود. 
تبصره۸-۱: سقف تن خواه مبلغ (دو میلیون ریال) تعیین و برای هزینه های ضروری در اختیار خزانه دار و یا صاحبان امضاء قرار میگیرد و این مبلغ هر ساله با نظر شورا قابل تغییر میباشد. 

ماده۹: رئیس اتحادیه میتواند تا مبلغ یک میلیون ریال بدون کسب مجوز از شورا با هماهنگی خزانه دار، هزینه نماید. 

ماده۱۰: شورا موظف است در صورت لزوم و درخواست بازرس تمام اطلاعات و مدارک را بدون خلل در روند فعالیتهای عادی اتحادیه، در اختیار وی قرار دهد. 

ماده۱۱: دبیرخانه اتحادیه هر ساله موظف است کارت عضویت برای تمام اعضای شورای نمایندگان با مهر و امضاء صادر نماید. 
تبصره۱۱-۱: اعتبار کارت یک سال از تاریخ صدور میباشد. 

ماده۱۲: شورا موظف است در هر جلسه راهکارهای لازم جهت اجرای فصلهایی از اساسنامه را که قبلاً تعیین میشود بررسی و اعلام نماید. 

ماده۱۳: در جلسه شورای نمایندگان میبایست رئیس اتحادیه گزارش عملکرد سالانه و خزانه دار گزارش مالی را ارائه کند. 

ماده۱۴: شورای اجرایی موظف است جهت غنی کردن کتابخانه علمی اتحادیه، مجلات علمی، فنی، فرهنگی را به طور رایگان تهیه نماید. 
تبصره۱۴-۱: شورا میتواند یک نسخه از نشریه اتحادیه را به صورت رایگان در اختیار مؤسساتی که نشریه رایگان از آنها دریافت شده ارسال نماید. 

امیر قربانی – عباس دهکردی – معصومه شاهسواری – محمدحسن بیاناتی – اسدالله یوسفی – شاهرخ لقائی – رضا خاکسار – مسعود شیبانی اصل. 

تذکر مهم
رؤسای محترم انجمنهای علمی، آموزشی معلمان فیزیک سراسر کشور میتوانند اخبار مربوط به فعالیتهای انجمن، مسائل مهم فیزیک، نوآوری در آموزش فیزیک را جهت چاپ در خبرنامه به آدرس دفتر خبرنامه ارسال نمایند.