نشست های علمی - تخصصی - 1400/05/15

 

1  "با آموزش انسانها را ماشین نکنیم " - دکتر رضا اجتهادی مشاهده
2 آموزش علوم با رویکرد STEM  - دکتر سلیمان رسولی مشاهده
3 دنیای کوانتومی - دکتر ابراهیم کریمی مشاهده
4 نقدی برکتاب های فیزیک دوره دبیرستان - دکتر بنوشی مشاهده
5 نشست عمومی دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش- دکتر محمود امانی تهرانی مشاهده
6 تحلیل محتواهای بارگذاری شده درس فیزیک در محیط شاد - مرضیه عصمتی مشاهده
7  QRکدها قابلیت ها، فرصت ها و الگوها - دکتر روح اله خلیلی بروجنی مشاهده
8 برنامه درسی علوم (رویکرد، اهداف و محتوا)  - احمد احمدی مشاهده
9 بازنگری در آموزش فیزیک با رویکرد ماهیت علم - دکتر سیدهدایت سجادی مشاهده