کلیپ های افتتاحیه - 1400/05/14

1 سخنان مجری برنامه خانم طاهری مشاهده
2 سخنان آقای دکتر مهردادی مدیر کل آموزش و پرورش ایلام مشاهده
3 گزارش عملکرد اتحادیه - آقای امیدعلی خلیلی مقدم مشاهده
4 گزارش دبیر کمیته علمی - دکتر سلیمان رسولی مشاهده
5