کلیپ ارائه مقالات برگزیده - 1400/05/14

<

1 خانم سمیرا گل صنم لو مشاهده کلیپ
2 آقای اسماعیل قنبری مشاهده کلیپ
3 آقای عبدالمجید چپرلی مشاهده کلیپ
4 آقای جلال عبدالهی مشاهده کلیپ
5 آقای رضا مردانی مشاهده کلیپ
6 خانم سمیرا نبی ئی مشاهده کلیپ
7 آقای احسان مهرنیا مشاهده کلیپ
8 خانم توران فتحی نیا مشاهده کلیپ
9 آقای حسین باقری مشاهده کلیپ
10 خانم فریده مهرگان مشاهده کلیپ
11 خانم عصمت جعفرپور مشاهده کلیپ
12 آقای سید داود میر مشاهده کلیپ
13 آقای سیدرضا معصومی نژاد مشاهده کلیپ
14 خانم مرضیه عصمتی مشاهده کلیپ
15 خانم وحیده فضل اللهی مشاهده کلیپ
16 آقای علی انصاری اصل مشاهده کلیپ
17 آقای سیدمحمدرضا نجفی مشاهده کلیپ
18 آقای رسول تازش مشاهده کلیپ
19 آقای فرهاد کریمی مشاهده کلیپ
20 خانم فاطمه کاظمی مشاهده کلیپ
21 خانم طیبه شیرزاد مشاهده کلیپ
22 آقای مسعود کرشی مشاهده کلیپ
23 خانم معصومه دهقان مشاهده کلیپ
24 ... مشاهده کلیپ