سخنرانی بصورت وبینار : «آموزش علوم با رویکرد STEM » توسط دکتر سلیمان رسولی ، 14 مرداد 1400 - 1400/05/10