مقالات برگزیده کنفرانس برای ارائه و پوستر معرفی شدند - 1400/05/08

به گزارش کمیته علمی بیستمین کنفرانس ملی آموزش فیزیک ایران از مجموع 120 مقاله دریافتی و پس از داوری مقالات ، آثار برگزیده بر اساس فرم های داوری و ملاک های ارزشیابی به شرح زیر جهت ارئه شفاهی ( سخنرانی ) و ارائه به صورت پوستر انتخاب و معرفی شدند. ملاک انتخاب مقالات به صورت ارائه شفاهی داشتن سه رای مثبت کمیته داوران از مجموع سه رای و در بخش پوستر داشتن دو رای مثبت از مجموع 3 رای همراه با انجام ویرایش های  درخواستی کمیته داوران بوده است.

===============================

راه های ارتباطی: