انجمن فیزیک پردیس شهید باهنر شیراز با همکاری اتحادیه برگزار می کند:  - 1400/03/19

سلسله نشست های علمی_تربیتی ماهانه فیزیک 

سومین جلسه :   ۱۹خرداد۱۴۰۰   ساعت ۲۱ 

با حضور دانشجو معلم : اسما منصوری 

  • دانشجونمونه پردیس باهنر فارس
  • نویسنده مقالات isc
  • مشارکت و همکاری با انجمن APS

محور های جلسه: 

  • فروکاست گرایی:راهنمایی برای معلمان فیزیک 
  • پلی میان آموخته های دانشگاه و تدریس فیزیک
  • حضور برای تمام مشتاقان فیزیک رایگان است

لینک حضور در جلسه :

https://vc.cfu.ac.ir:443/rzk1d9aj2ssw/

 

===============================

راه های ارتباطی: