پوستر «بیستمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و دهمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه» - 1400/02/06

بیستمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران - ایلام، مرداد1400 

صفحه اختصاصی کنفرانس در سایت اتحادیه عامفا : (http://www.uipteachers.ir/Home/conference/15)