فراخوان بیستمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و دهمین کنفرانس فیزیک وآزمایشگاه - ایلام ، مرداد 1400 - 1400/01/28

صفحه اختصاصی کنفرانس در سایت اتحادیه عامفا : (http://www.uipteachers.ir/Home/conference/15)