جلسه شورای اجرایی اتحادیه برگزار شد - 1399/07/23

به گزارش روابط عمومی اتحادیه ؛ با توجه به شرایط  جاری و عدم امکان برگزاری جلسه حضوری،  در راستای اجرای اهداف اساسنامه جلسات مجازی شورای اجرایی اتحادیه دوشنبه شب مورخ 21 مهر 1399 از ساعت 22 لغایت 1:30 بامداد سه شنبه برگزار شد. در این جلسه برنامه های پیش روی اتحادیه بویژه کنفرانس بیستم مورد نقد و بررسی اعضای شورای اجرایی قرار گرفت.

===============================

راه های ارتباطی: