جلسه شورای اجرایی اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران- 5 شنبه 1396/1/24 - 1396/01/30