اولین جلسه کمیته علمی ششمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی - 1396/01/30

اولین جلسه کمیته علمی ششمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی . چهارشنبه ۲۳/۱/۱۳۹۶ تهران دانشگاه فرهنگیان