جزئیات خورشید گرفتگی یکشنبه ۱ تیر ۹۹ به تفکیک استان - 1399/03/31

این خورشید گرفتگی نزدیک ساعت ۹ صبح شروع می شود حوالی ساعت ۱۰ تا ۱۰:۲۰ در اغلب نقاط کشور به اوج خود می رسد از ساعت ۱۱:۳۰ به بعد به تدریج پایان می یابد