آغاز انقلاب تابستانی و خورشید گرفتگی در بلندترین روز سال - 1399/03/29