هفتمین جلسه علمی انجمن معلمان فیزیک اصفهان - 1396/01/30

هفتمین جلسه علمی انجمن معلمان فیزیک اصفهان روز یک شنبه ۲۷ فروردین با موضوع ترمودینامیک    توسط جناب اقای سلماسی برگزار گردید.