اولین جلسه شورای اجرایی دوره نهم برگزار شد. - 1398/06/15

به گزارش اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک کشور؛ با حضور منتخبین نهمین دوره شورای اجرایی؛ اولین جلسه این شورا در عصر روز پنجشنبه مورخ 14 شهریور 98 در محل اردوگاه شهید منتظری شهریار برگزار شد.

در این جلسه با بررسی افق پیش روی اتحادیه ، چالش ها و فرصت ها وظایف اعضا مشخص و به شرح زیر اعلام گردید.

  1. آقای امیدعلی خلیلی مقدم رئیس اتحادیه
  2. خانم مرضیه عصمتی پیله رود نایب رئیس اتحادیه
  3. آقای رضا خاکسار    مسئول روابط عمومی
  4. آقای حسن زحمتکش    دبیرخانه دائمی کنفرانس های اتحادیه
  5. آقای علی کریمی    منشی
  6. آقای سیدسعداله نبوی نژاد    مسئول سایت
  7. آقای مسعود شیبانی اصل    خزانه دار
  8. آقای محمدحسن بیاتانی - بازرس اصلی

همچنین مقرر گردید دومین جلسه شورا مورخ 18 مهرماه و با حضور اعضای شورای هشتم جهت انجام تغییر و تحول برگزار گردد.