اعضای شورای اجرایی دوره نهم - 1398/06/14

اعضای شورای اجرایی دوره اول: 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت استان
1 آقای امیدعلی خلیلی مقدم رئیس اتحادیه چهارمهال بختیاری
2 خانم مرضیه عصمتی پیله رود نایب رئیس اتحادیه تهران
3 آقای رضا خاکسار مسئول روابط عمومی خوزستان
4 آقای حسن زحمتکش دبیرخانه دائمی کنفرانس های اتحادیه خراسان رضوی
5 آقای علی کریمی منشی سمنان
6 آقای سیدسعداله نبوی نژاد مسئول سایت ایلام
7 آقای مسعود شیبانی اصل خزانه دار آذربایجان شرقی
8 علی عامیر عضو علی البدل همدان
9 هوشنگ  رشوند عضو علی البدل البرز
ردیف نام و نام خانوادگی سمت استان
1 آقای محمدحسن بیاتانی بازرس اصلی مرکزی
2 اشرف السادات شکرباغانی بازرس علی البدل تهران