برندگان نوبل فیزیک 2019 - 1398/07/24

آکادمی نوبل سوئد روز 8 اکتبر 2019، جایزه نوبل فیزیک را جیمز پیبلز Jim Peebles مایکل مـیور Michel Mayor و دیدیه کلوتس Didier Queloz اهدا کرد.جیمز پیبلز کیهان شناس معروف پرینستون و یکی از مهمترین افرادی که در شکل گیری کیهان شناسی نظری، فهم تابش زمینه کیهانی و تشکیل ساختار بزرگ مقیاس نقش داشته است