دومین جلسه شورای اجرایی اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران در دوره نهم - 1398/07/24

♦️دومین جلسه شورای اجرایی اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران در دوره نهم