جلسه شورای اجرایی اتحادیه عامفا در دوره نهم، تهران، ۱۷ مهر ۹۸ - 1398/07/18