برنامه زمانبندی هشتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی تهران ، دبیرستان دارالفنون، ۱۳ تیرماه ۱۳۹۸ - 1398/04/12

♦️برنامه زمانبندی هشتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی
تهران ، دبیرستان دارالفنون، ۱۳ تیرماه ۱۳۹۸