تغیر زمان برگزاری هشتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی - اسلامی در پیشبرد علوم تجربی در مدرسه دارالفنون تهران به 13 تیر 98 - 1398/03/01

ورود به صفحه اختصاصی هشتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی - اسلامی در پیشبرد علوم تجربی

https://www.uipteachers.ir/Home/conference/12