کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۸ - دانشگاه تبریز ۴ تا ۷ شهریور ۱۳۹۸ - 1398/01/17

https://www.uipteachers.ir/Home/page/430