کسب جایزه اول و دوم توسط دانش آموزان ایرانی در رقابت جهانی GirlsDoPhysics  - 1398/01/15

کسب جایزه اول و دوم توسط دانش آموزان ایرانی در رقابت جهانی GirlsDoPhysics 

https://www.uipteachers.ir/Home/page/428