معارفه رییس جدید انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان کرمان - 1397/11/17