نشست ماهانه دیماه کمیته آموزش،پژوهش و تحقیقات انجمن معلمان فیزیک شهر تهران  - 1397/11/17


⚛️موضوع: تجربه ساخت  اتاقک ابر ساده و مشاهده ذره های کیهانی