دهمین جشنواره ملی فیزیک (98-1397) - 1397/09/28

وبگاه دهمین جشنواره ملی فیزیک اتحادیه عامفا که در سال 98- 1397توسط انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان سیستان و بلوچستان برگزار می گردد:

https://www.uipteachers.ir/Home/conference/11