جلسه شورای اجرایی اتحادیه انجمن های علمی - آموزشی معلمان فیزیک ایران با حضور سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش - 1397/09/28