ملاقات اعضای شورای اجرایی اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران (عامفا) با وزیر محترم آموزش و پرورش - 1397/05/01

سلام وادب خدمت اساتید و معلمان گرامی فیزیک 

به اطلاع می رسانم که  درراستای بند ۴ از ماده ۲۰  اساسنامه اتحادیه  و طبق پیگیری ها و برنامه ریزی های انجام شده در روز شنبه ۳۰تیرماه ۱۳۹۷ اعضای شورای اجرایی اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران (عامفا) ضمن  ملاقات با وزیر محترم آموزش و پرورش ،جلسه ایی را باحضور ایشان ، معاون آموزش متوسطه وزارت ، معاون پژوهش ونیروی انسانی وزارت و مدیر کل دفتر متوسطه در محل دفتر وزیر تشکیل دادند.

 در ابتدای این جلسه گزارشی از فعالیت های انجام شده توسط انجمن های استانها واتحادیه در سال تحصیلی گذشته ارائه و فرصت ها وچالش های روبروی انجمن ها و اتحادیه بیان شد .
سپس  هر یک از اعضاء طبق برنامه ،موضوع های تعیین شده ایی را بیان و درخواست های خود مبنی بر لزوم حمایت عملی وزارت متبوع از خدمات علمی -آموزشی و برنامه های اجراشده توسط انجمن محترم استان ها و اتحادیه انجمن های عامفا،ارائه کردند.

در ادامه جناب آقای وزیر و دو تن از معاونان ایشان ضمن اشاره به خدمات ارزشمند انجمن ها و اتحادیه فیزیک و تشکر از فعالیت های انجام شده، قول های مساعدی را دادند که امید است اثر بخش باشد.

با احترام، توحید گنج
رییس شورای اجرایی اتحادیه انجمن های عامفا