نامه مکتوب انجمن مرکزی به آقای مقدسی نماینده اراک - 1397/05/01

در جلسه انتخابات هشتمین دوره انجمن علمی فیزیک استان مرکزی در اراک؛ درخواست مکتوب تهیه شده ای مطرح و نماینده محترم مجلس  شورای اسلامی  قول پیگیری تا حصول نتیجه پیشنهادات را دادند. 
تقاضای مکتوب دیگر همکاران نیز آماده و امروز تحویل نماینده شورای نمایندگان در مجلس شورای اسلامی گردید .

مناسب است از استان های دیگر نیز  مطالبه جدی و بحق معلمین و انجمن ها از نمایندگان دیگر استان ها پیگیری شود  تا تاثیر  بیشتری در تحقق  داشته  باشد.

محمد حسن بیاتانی: دبیر انجمن علمی آموزشی معلمان پر تلاش فیزیک استان مرکزی