هشتادوسومین نشست شورای اجرایی اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران - 1397/04/28

برگزاری هشتادوسومین نشست شورای اجرایی اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران
دوشنبه، 25تیرماه 97، رشت
دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بنت الهدی صدر گیلان