تشکیل انجمن دانش آموختگان فرهنگیان فرصتی برای رفع چالش‌های نومعلمان - 1397/04/22

معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با ایجاد انجمن دانش آموختگان نسبت به چالش‌های موجود، ظرفیت‌ها و نیازهای اساسی آموزش و پرورش از طریق نومعلمان آگاهی می‌یابیم و درصدد رفع آنها خواهیم بود.

به گزارش ایسنا، معصومه علی نژاد در نخستین نشست انجمن دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان مشهد اظهار کرد: به منظور استمرار ارتباط دانشگاه فرهنگیان و دانش‌آموختگان و بهره‌مندی هرچه بیشتر از مشارکت دانش آموختگان دانشگاه در فعالیت‌های پس از تحصیل اقدام به تشکیل انجمن دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان برای نخستین بار و اساسنامه این انجمن را در ۲۱ ماده و چهار تبصره تدوین کردیم.

وی اضافه کرد: در مجموعه فعالیت‌های معاونت دانشجویی دانشگاه فرهنگیان به دنبال اقدامات تاثیرگذار در آینده نظام تعلیم و تربیت هستیم. 

معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان تاکید کرد: انجمن دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان اقدامی ماندگار در سطح دانشگاه فرهنگیان است و به عنوان مالکیت حقیقی قلمداد می شود.

علی‌نژاد با اشاره به این که خوشبختانه نهادهای تاثیرگذاری در دانشگاه فرهنگیان ایجاد شده است، بیان کرد: این انجمن تشکلی غیر سیاسی و صرفا فرهنگی، آموزشی و اجتماعی است.

وی افزود: انجمن دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان یک سرمایه ملی است و تمام مسئولان باید به این موضوع توجه داشته باشند.

https://www.isna.ir/news/97042211705/