ریز برنامه هفتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی - تهران، دانشکده فنی شریعتی، 31 خرداد 1397 - 1397/03/23