نوزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران - شیراز، شهریور 1397 - 1397/02/16

 وبگاه نوزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک و نهمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه

شیراز 5 تا 8 شهریور 1397