برگزاری کارسوق هادرون تراپی در مشهد - 1396/12/14

کارسوق هادرون تراپی امروز تجربه نویی بود که با همکاری  و مشارکت ستودنی بزرگترین مرکز تحقیقات فیزیک بنیادی جهان ( سرن) ، بزرگترین مرکز پرتو درمانی شرق کشور ایران ( مرکز آنکولوژی رضا) در یک بعد از ظهر تعطیل در مشهد برگزار گردید. در این کارسوق دانش آموزان به  یافتن پاسخی برای سوالات زیر نزدیک شدند

1- چگونه تحقیقات و سوالات بنیادی زندگی بشر را متحول میکند؟

2- جایگاه مطالعات بین رشته ای در حال و آینده جهان چیست؟

3- چرا بدون  نگاه پژوهشی وتوجه به آینده ،هر رشته ای من جمله پزشکی ممکن است به سرنوشت شرکت نوکیا مبتلا شود؟ 

نگاههای زیبای دوستان به این اتفاق و البته نقدهای آنها را ارج می نهیم. این مطلب از کانال اطلاع رسانی «رویای سرن» گرفته شده است که به منظور اطلاع رسانی و معرفی فعالیتهای دانش آموزی مرکز تحقیقات هسته ای اروپا «سرن» توسط محمدرضا خسروی پور دبیر فیزیک ایرانی دعوت شده به مرکز مذکور در سال ۲۰۱۵ راه اندازی و مدیریت می شود.

منبع : https://t.me/cerndream