برگزاری کارگاه و دوره های ضمن خدمت توسط انجمن فیزیک استان ایلام در نقاط محتلف استان - 1396/12/14

زمستان 1396 کارگاه و دوره های ضمن خدمت توسط انجمن علمی آموزشی معلمان  فیزیک استان ایلام در نقاط محتلف استان برگزار گردید. گفتنی است وب سایت انجمن معلمان فیزیک استان ایلام
که زیر مجموعه سایت همگام وزارت آموزش و پرورش می باشد. در لینک زیر آمده است:
http://phi.elamsch.ir/portal/home.php