برگزاری کارگاه نقش فیزیک درزندگی در انجمن علمی معلمان فیزیک استان مرکزی - 1396/12/14

کارگاه نقش فیزیک درزندگی، وسایل و ابزارهائی که مورد استفاده قرار میدهیم، دراسفندماه 1396 و در اراک برگزاری گردید.
شورای اجرایی انجمن فیزیک استان مرکزی