طرح اداره انجمن به سبک کمیته های تخصصی در انجمن علمی معلمان فیزیک استان آذربایجان شرقی - 1396/12/14

نهمین شورای اجرایی انجمن  علمی  معلمان فیزیک استان آذربایجان شرقی  با تغییر نگرش خود به منظور مشارکت همه فعالان انجمن و اعضای شورا طرح اداره انجمن  به سبک کمیته های تخصصی را
 با ۵ کمیته تخصصی به اجرا گذاشته و کمیته ها در اداره و تصمیم گیری امور کمیته خود آزادی عمل دارند و پیشنهاداتشان بعد از تصویب در جلسه شورا عملیاتی می شود

به منظور گسترش و مشارکت صنعت و نخبگان در فعالیتهای انجمن طرح اعضای حقوقی  را به اجرا گذاشته تا شخصیتها و مراکز صنعتی بتوانند عضو حقوقی انجمن باشند

پیش بینی می شود حضور  موفق اعضای حقیقی در کنفرانس آتی معلمان فیزیک ایران مشاهده شود.

در گام اول با موافقت جناب دکتر نظری مدیر محترم کارخانه چسب  هل و با همکاری شایسته جمیع عوامل تحت امر ایشان در کارخانه چسب هل گروهی ازمعلمان فیزیک استان آذر. ش از کارخانه بازدید نمودند
نظم، برنامه و نگرش هدفمند در چیدمان و تنوع بخش ها نشان از جریان روح یک برنامه و هدف متعالی در سیستم را داشت. یک نکنه جالب آنکه کارگران وسط تایم گروهی در کنار میز کار خود ۵دقیقه با پخش موزیک و شمارش مربی نرمش می نمایند