برگزاری اولین مجمع عمومی در دوره هشتم شورای اجرایی و اولین مجمع فوق العاده شورای نمایندگان اتحادیه علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران - 1396/12/03

https://www.uipteachers.ir/Home/page/236