نتیجه انتخابات شورای اجرایی انجمن معلمان فیزیک استان آذربایجان شرقی - 1396/12/02

انجمن معلمان فیزیک استان آذربایجان شرقی در5بهمن ماه در شهرستان تبریز مجمع عمومی فوق العاده خودرا باشرکت اعضا تشکیل وافراد مشروحه زیر را جهت دوسال خدمت معرفی نمودند: 1-ادریس خلیل زاده 2- دکتر جلیل شمس 3- مهندس ایوب نیکبخت 4-استاد مسعود شیبانی اصل 5-خانم حسنیه اکبری کامران 6-مهندس ناصر سلیمانی 7-دکتر داوود حسن پور ودرجلسه هیئت مدیره آقای دکتر جلیل شمس به عنوان دبیر انجمن وادریس خلیل زاده به عنوان نایب رئیس واستاد مسعود شیبانی به عنوان خزانه دار انجمن انتخاب وفعالیت خودرا شروع نمودند. اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران ضمن عرض تبریک به اعضای منتخب شورا؛ برای این انجمن کوشا و فعال آرزوی توفیق روزافزون دارد.