اعضای شورای اجرایی دوره هشتم - 1396/08/06

1- آقای توجید گنج (انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان اردبیل)  رییس شورای اجرایی اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران

2- آقای حسن زحمتکش (انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان خراسان رضوی)  نایب رییس شورای اجرایی اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران

3- آقای مجید راسخ (انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان گیلان) خزانه دار اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران

4- خانم مریم تفنگساز رحیمی (انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان قزوین) منشی اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران

5-  آقای فرهنگ کریمی (انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان فارس) عضو اصلی شورای اجرایی اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران

6- آقای اسفندیار معتمدی (انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان شهرستان های تهران) عضو اصلی شورای اجرایی اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران و مسئول کمیته بزرگداشت مقام معلم

7- آقای امیدعلی خلیلی مقدم (انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان چهارمحال و بختیاری) عضو اصلی شورای اجرایی اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران

8- آقای حسین کوشا (انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان یزد) عضو علی البدل اول شورای اجرایی اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران

9-  خانم دکتر اشرف السادات شکرباغانی (انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان  تهران) عضو علی البدل دوم شورای اجرایی اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران

10- سرکار خانم معصومه شاهسواری (انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان  تهران)  بازرس اصلی

11- آقای مسعود شیبانی اصل (انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان آذربایجان شرقی)  بازرس علی البدل