مصوبات جلسه هفتاد و چهارم شورای اجرایی اتحادیه 95/08/21 - 1395/08/25

  1. با توجه به ضرورت تهیه گزارش برگزاری کنفرانس جهت ارائه به ارگان های مربوطه مصوب شد خانم عصمتی به عنوان مدیر دبیر خانه دائمی گزارش کلی کنفرانس را تهیه و به شورای اجرایی ارائه دهد.
  2. با توجه به پیشنهاد جناب آقای بیاتانی، اتحادیه خود را ملزم به تهیه دفتر اموال نماید و اموال اتحادیه را با بر چسب در آن ثبت نماید.
  3. لوگوی فن آموز در پوستر ها سایت و ... بنا به صلاحدید شورا قرار بگیرد و اطلاعات مربوط به فعالیتهای فن آموز در کانال یا گروه تلگرامی نیز اطلاع رسانی شود.
  4. شیوه نامه کمیته دانش آموزی جهت بررسی و اعمال نظر دبیران انجمن ها به این عزیزان ایمیل شود.
  5. گزارش مکتوب سرکار خانم شاهسواری در خصوص نتایج بررسی پرونده مالی بایستی در گروه تلگرامی دبیران انجمن ها قرار بگیرد و در صورتی که نیاز به پاسخگویی و یا توضیح خاصی باشد فقط جناب آقای علی عامیر به عنوان روابط عمومی و سرکار خانم معصومه شاهسواری به عنوان بازرس پاسخگو باشند.
  6. در گروه دبیران انجمن ها با توجه به اینکه اعضای محترم شورای اجرایی می بایست در جریان امور و اخبار انجمن ها قرار بگیرند، مقرر شد تمام اعضای شورای اجرایی و بازرس محترم در این گروه باشند.
  7. کنفرانس در سال آتی حتما برگزار شود، حتی اگر لازم باشد که فقط اتحادیه برگزار نماید.
  8. در مورد مجله فیزیک، مصوب شد مسئول کمیته انتشارات آیتم های مربوط به انتخاب مدیرمسئول را تنظیم نموده و شورای اجرایی برای انتخاب مدیرمسئول اقدام و فراخوان مربوط به مجله را تهیه نمایند.
  9. درمورد مبالغ پرداختی به کمیته علمی هفدمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران ، پس از هم اندیشی در شورا مصوب شد، حق الزحمه اعضای کمیته علمی بر اساس سه پارامتر: 1- تعداد حضور در جلسه2- هزینه ایاب و ذهاب3- تعیین سقف پرداختی به ازای فعالیت های علمی مطابق لیست پیشنهادی اعضا و نظر به کمبود منابع مالی با ضریب %80  حق الزحمه پرداخت گردد.