کارگاه آموزشی آزمایش های کتابهای فیزیک وآزمایشگاه علوم توسط انجمن_معلمان_فیزیک_استان_کردستان - 1396/07/17

کارگاه آموزشی آزمایش های کتابهای فیزیک وآزمایشگاه علوم توسط انجمن_معلمان_فیزیک_استان_کردستان و همکاری گروه های اموزشی ازمایشگاه علوم و فیزیک و تکنولوژی و گروه های آموزشی و پژوهش سرای رازی ناحیه یک  سنندج در مهر96 برگزار گردید.