دومین جلسه رسمی شوراي اجرایی دوره هشتم اتحادیه عامفا- تهران، دانشگاه فرهنگیان 1396/7/13 - 1396/07/17

https://www.uipteachers.ir/Home/page/191