دومین جلسه رسمی شوراي اجرایی دوره هشتم اتحادیه عامفا - 1396/07/17

دومین جلسه رسمی شوراي اجرایی دوره هشتم با حضور اعضاي شورا دوره هشتم  روز پنج شنبه بعدازظهر مورخ 13 مهرماه 1396 تشکیل گردید.بعد از بحث و تبادل نظر مصوباتی در دستور کار قرار گرفت که از مهمترین آنها عبارتند از:

-1 فراخوانی به انجمن هاي فیزیک استان ها ارسال گردد تا استانها براي برگزاري کنفرانس نوزدهم فیزیک و آزمایشگاه آمادگی خود را اعلام نمایند تا شورا تصمیمات مقتضی را در این مورد اتخاذ نماید.

-2 جهت تامین منابع مالی اتحادیه با نهادها و ارگانها یی که توانایی کمک مالی به اتحادیه را دارند مکاتباتی صورت گیرد.

حاضرین در جلسه:

آقایان توحید گنج - اسفندیار معتمدي- امید علی خلیلی مقدم- حسن زحمتکش- فرهنگ کریمی - مجید راسخ

خانم مریم تفنگ ساز رحیمی