برگزاری جلسه تحویل و تحول شورای اجرایی هفتم و هشتم اتحادیه عامفا - 1396/07/17

هشتادمین جلسه شوراي اجرایی اتحادیه با حضور اعضاي دوره هفتم و هشتم و بازرس دو دوره روز پنج شنبه صبح مورخ 13مهرماه 1396 در محل سالن کنفرانس دانشگاه فرهنگیان مرکزي تهران تشکیل گردید .در این جلسه از تلاش ها ي اعضاي دوره هفتم تقدیر بعمل آمد و اسناد و مدارك شوراي دوره هفتم به بازرس اتحادیه تحویل داده شد و نقل و انتقالات لازم براي شروع کار شوراي هشتم انجام گرفت. حاضرین در جلسه:

آقایان مسعود شیبانی اصل- توحید گنج - اسفندیار معتمدي- امید علی خلیلی مقدم- حسن زحمتکش- فرهنگ

کریمی-علی عامیر- سلیمان رسولی- مجید راسخ

خانم ها معصومه شاهسواري- مرضیه عصمتی -مریم تفنگ ساز رحیمی